Underhållsspolning av ledningsnätet i november

För att VA-ledningar ska fungera bra behövs en del underhåll utöver att se till att de är hela. Under hösten spolas dricksvattenledningar rena från eventuella avlagringar som uppstår och  dagvattenbrunnar töms från grus och smuts.

Dricksvattenledningar runt om i våra orter kommer att spolas med start måndag 30:e november och arbetet väntas pågå ett par veckor. Vid spolningen lossnar beläggningar från bland annat järn vilket kan göra vattnet missfärgat. Vattnet kan även bli vitt/grumligt på grund av luftinblandning. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte använda starkt missfärgat vatten till dryck och matlagning. Spola i en kran så försvinner missfärgningen.

Dagvattenbrunnar i gator mm töms från smuts och grus för att ledningarna ska fungera optimalt och leda bort stora mängder regn och smältvatten när det behövs. Samtidigt ser vi om någon brunn är traig och behöver lagas. Detta tar vi hjälp med av Hjalmarssons åkeri.

Avloppsnätet och dagvattennätet har spolats i samband med filminspektion av några sträckor. Filminspektion görs för att se över förnyelsebehovet och där vi misstänker trasiga ledningar som behöver läggas om. Inget av det som filmats under året har krävt akuta åtgärder. Ofta handlar det om att skära bort inträngande rötter som letar sig in. De ledningar vi ser börjar bli påverkade av ålder mm kan vi prioritera för så kallad relining/infodring.