Hur kan Laxå Vatten arbeta mer hållbart?

Vår branschorganistaion Svenskt Vatten har arbetat fram ett verktyg som synliggör vilka områden i vatten och avloppsverksamheten som kan utvecklas. Områden gällande säkert, rent vatten, anpassning till ett förändrat klimat och långsiktig budget är exempel på frågor som tas upp. 124 stycken av Sveriges 290 kommuner använde verktyget 2015 och därav Laxå Vatten.

En sammanfattning visar att deltagande kommuner idag har en god status på både dricksvatten- och avloppstjänster men att man måste arbeta mer långsiktigt med att förbättra anläggningars status. För Laxå Vattens del sätter undersökningens resultat fingret på behovet av t ex långsiktig förnyelseplan men att leveransäkerheten för dricksvatten är god.

Undersökningen bygger nu vidare med en studie kring hur ledning och organisation av kommunal VA-verksamhet påverkar arbetet med dessa frågor. Laxå Vatten deltar i studien som genomförs av Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.


Östra Laxsjön Foto: Per Molin

Östra Laxsjön Foto: Per Molin