Råd vid källaröversvämning

Läs nedan vad du själv kan göra för att förebygga översvämning och om det ändå sker, hur du agerar.

Förebygg vattenskador!
Flera översvämningar i källare beror på att trädrötter tränger in i servisledningens skarvar och orsakar stopp. Dessa rötter kommer främst från lövträden på tomten. Stoppet i en servisledning begränsas till enbart den berörda fastigheten.

Andra tillfällen när översvämning kan ske är i samband med häftiga regn eller hastig snösmältning. Vid dessa tillfällen kan dämning uppstå i det allmänna ledningsnätet och i samband med detta finns alltid risk för att avloppsvatten tränger upp i golvbrunnar. Även vid torrt väder kan hus med källare drabbas av översvämning via golvbrunnar. Tillfälligt stopp i en huvudledning kan ibland medföra att ett flertal fastigheter drabbas av en källaröversvämning. Dagvatten (regn- och smältvatten) kan också rinna ned i källartrappa eller garagenedfart och orsaka översvämning.

Förebyggande åtgärder
I eget intresse bör fastighetsägaren söka förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet. Förslagsvis kan följande årgärder vidtagas:

  • Golvbrunnar kan förses med tätningslucka.
  • Se till att tomten lutar från huset.
  • Kontrollera alla brunnar på tomten.
  • Töm din dräneringsbrunn regelbundet.
  • Placera inte föremål och varor som är värdefulla och fuktkänsliga i källaren.

Även om ovanstående vidtages, är man inte fullständigt skyddad mot översvämning.

Vad gör jag om det ändå händer?
När det inträffar en översvämning kontakta omedelbart Laxå Vatten AB tel 0584 - 47 32 00 under ordinarie arbetstid. Under icke ordinarie arbetstid når du VA-jouren på tel 070 - 335 84 95.
Behöver du länspumpning ring SOS Alarmering tel 112.

Detta kan du göra själv för att begränsa skadorna:

  • Om möjligt flytta inventarier som kan ta skada.
  • Du kan försöka att täcka över golvbrunnar med t ex en matta och ställa på en tyngd.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag för fastigheten för sanering.
  • Länsa källaren från inströmmande vatten om du har möjlighet.
  • Iakttag god hygien efter kontakt med inströmmande vatten.