Kontroll och kvalitet

För att vara säkra på att det dricksvatten vi levererar till våra kunder är bra och säkert tas prover regelbundet på både råvattnet (det obehandlade vatten som dricksvattnet tillverkas av) och på det färdiga dricksvattnet.


Livsmedelsverket bestämmer

Hur ofta och vilka parametrar som analyseras bestäms av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten (omtryck LIVFS 2011:3).

Enligt Livsmedelsverket ska dricksvattnet vara "hälsosamt och rent". Hälsosamt betyder i det här sammanhanget att vattnet inte orsakar sjukdom och rent att det är estetiskt acceptabelt, det får alltså inte smaka eller lukta illa eller se otrevligt ut.

När dricksvattnet analyseras kan det få bedömningen tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Om dricksvattnet är tjänligt är det helt godkänt. Är dricksvattnet tjänligt med anmärkning är det något som inte är helt okej, men vattnet är inte skadligt att dricka. Om dricksvattnet får bedömningen otjänligt är det på grund av att det innehåller något som gör det direkt eller indirekt ohälsosamt. Om dricksvattnet bedöms vara tjänligt med anmärkning eller otjänligt måste orsaken alltid utredas och åtgärdas.


Analyser av vårt dricksvatten

Det dricksvatten vi producerar på våra vattenverk kontrolleras på väg ut från vattenverken och på flera platser ute på ledningsnätet (t.ex. hemma hos kunder, i offentliga miljöer och ledningarna från vattentornet). Proverna skickar vi till ett ackrediterat laboratorium (Eurofinslänk till annan webbplats) som utför både mikrobiologiska och kemiska analyser på dricksvattnet.


Mikrobiologiska analyser
De mikrobiologiska analyserna visar vattnets innehåll av mikroorganismer. De råvatten vi använder för att tillverka dricksvatten innehåller redan från början väldigt lite mikroorganismer. I vattenverken finns olika processer som minskar den mikrobiologiska aktiviteten ytterligare innan det färdiga dricksvattnet pumpas ut på ledningsnätet.


Kemiska analyser
De kemiska analyserna visar dricksvattnets kemiska sammansättning. Vatten är ett mycket bra lösningsmedel och påverkas lätt av omgivningen. I de kemiska analyserna ingår bland annat färgtal, järn och hårdhet. Några gånger per år görs även en utökad provtagning där bland annat halterna av olika bekämpningsmedel och dricksvattnets radonhalt analyseras. De råvatten vi använder i dricksvattenproduktionen har överlag en mycket bra kemisk sammansättning. Undantaget är Laxå vattenverks råvatten där manganhalterna är något höga. Mangan är inte skadligt och de höga manganhalterna orsakar inga problem i det färdiga dricksvattnet. För att förhindra att manganet i framtiden orsakar störningar har nya infiltrationsbäddar byggts under 2015. Vattnet pumpas nu upp på bäddar av sand och manganet fastnar därmed i sanden.

Här kan du ladda ned och läsa om några parametrar som provtas på vårt dricksvatten, Vad betyder parametrarna?PDF

Analysresultat 2016

Laxå vattenverk (leverar dricksvatten till Röfors, Laxå, Hasselfors och Mullhyttan)

Alla mikrobiologiska prover förutom ett som tagits på utgående dricksvatten från Laxå vattenverk under 2016 har fått bedömningen tjänligt. Ett prov tjänligt med anmärking på grund av 11cfu/ml av odlingsbara mikroorganismer. Gränsvärde är 10 cfu/ml.

 Alla kemiska prov som tagits på utgående dricksvatten från Laxå vattenverk under 2016 har fått bedömningen tjänligt.

 

Finnerödja vattenverk

Alla mikrobiologiska prover som tagits på utgående dricksvatten från Finnerödja vattenverk under 2016 har fått bedömningen tjänligt.

På de kemiska prov som analyserades var turbiditeten (grumligheten) i vattnet för hög och proven fick bedömningen tjänligt med anmärkning. Den höga turbiditeten orsakas inte av något skadligt. Ett instrument som kontinuerligt mäter turbiditeten i vattnet finns installerad. Ett av proverna visar något hög halt av järn och bedömdes tjänligt med anmärkning.


Tived vattenverk

Av de 15 mikrobiologiska prov som togs på utgående dricksvatten från Tived vattenverk under 2016 fick 3 prov bedömningen tjänligt med anmärkning. Anmärkningen berodde på något höga halter odlingsbara mikroorganismer. Orsaken till problemet utreddes och desinfektionsprocesserna på vattenverket justerades. Övriga mikrobiologiska prov fick bedömningen tjänligt.

Alla kemiska prov som tagits på Tived vattenverk har fått bedömningen tjänligt.


Sammanställning dricksvattenanalyser 2016
Här kan du ladda ner en sammanställning av en del av de analyser som gjordes på dricksvattnet under 2015: Dricksvattenanalyser 2016PDF