Utbyggnad av vatten och avlopp i Finnerödja påbörjat

Arbetet med nyanslutning av vatten och avlopp för några fastigheter i Åbyområdet i Finnerödja har påbörjats. VI beklagar de olägenheter arbetet medför med begränsad framkomlighet.

Tretton fastigheter ska anslutas till det kommunala ledningsnätet och därmed få dricksvatten från Finnerödja vattenverk. På fastigheterna sätts en pumpstation ned för att sedan pumpas iväg till en punkt där det kan rinna med självfall till avloppsverket.